ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EUROTERMINAL

 

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen EUROTERMINAL en haar contractspartijen, ongeacht of deze contractspartij een handelaar dan wel een particulier uitmaakt.

Dit houdt in dat de algemene voorwaarden van de contractspartij, onder welke vorm dan ook, op geen enkele wijze toepassing kunnen vinden in de professionele relatie tussen EUROTERMINAL en de contractspartij.

Door de loutere aanvaarding van het aanbod gedaan door EUROTERMINAL, of door het begin van uitvoering van haar diensten en activiteiten aanvaardt de contractspartij onderhavige algemene voorwaarden.

EUROTERMINAL verricht activiteiten in het kader van expeditie, vervoer(- commissie), logistieke dienstverlening en douaneagentuur. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle hoedanigheden van EUROTERMINAL en waar nodig zal een onderscheid gemaakt worden afhankelijk van de aard van de activiteit.

Indien EUROTERMINAL een overeenkomst van expeditie of vervoerscommissie aangaat, dan wel prestaties verricht inzake vertolling, inklaring, fiscale vertegenwoordiging en andere Douane, BTW of fiscale opdrachten, dan worden onderhavige voorwaarden aangevuld met de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden (2005), die integraal zullen bijgevoegd worden bij de offerte en/of het contract en steeds op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn.

Waar EUROTERMINAL prestaties als Logistiek dienstverlening verricht, dan worden onderhavige voorwaarden aangevuld met de Algemene Logistieke Voorwaarden (2015) die integraal zullen bijgevoegd worden bij de offerte en/of het contract en steeds op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden (2005) of de Algemene Logistieke Voorwaarden (2015) zullen onderhavige voorwaarden prevaleren.

Indien zowel de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden (2005) als de Algemene Logistieke Voorwaarden (2015) toepassing vinden, zal, in het geval verschillende artikels dezelfde materie regelen, het artikel dat voor de EUROTERMINAL het voordeligst is, toepassing verkrijgen.

Artikel 2. Prijzen – betalingsvoorwaarden

De prijzen worden berekend rekening houdend onder andere met de uit te voeren dienstverleningen, de natuur, het gewicht en het volume van de goederen waarop het contract betrekking heeft.

De prijzen zijn steeds nettoprijzen en omvatten geen rechten of belastingen of heffingen uit hoofde van enige fiscale of douanerechtelijke regelgeving. Evenzeer zijn zij onder voorbehoud van eventuele niet-voorziene meerkosten zoals wachturen, ADR-toeslagen, fysieke controles, dieseltoeslag, etc., die steeds kunnen doorgerekend worden aan de contractspartij.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn de aangeboden prijzen geldig gedurende één maand.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door de partijen, zijn de facturen steeds betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur, zonder korting.

Verlies ingevolge koersschommelingen is voor rekening van de contractspartij.

De contractspartij verzaakt aan elk recht zich te mogen beroepen op enige omstandigheid waaronder hij gerechtigd zou zijn om zijn betalingsverplichtingen deels of geheel op te schorten en ziet af van elke schuldvergelijking ten aanzien van alle bedragen die EUROTERMINAL haar in rekening brengt.

Voor zover de EUROTERMINAL geen tijdige betaling ontvangt, worden, zonder verdere ingebrekestelling, interesten aanrekenen vanaf de vervaldag van de factuur.

Deze interesten worden gerekend aan de interestvoet voorzien door artikel 5 van de Wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Daarnaast zal EUROTERMINAL ofwel op de eerstvolgende factuur, dan wel per aangetekend schrijven, een schadevergoeding kunnen aanrekenen ten belope van 10% van het door de contractspartij niet betaalde bedrag.

Eventueel protest nopens de facturen van EUROTERMINAL dient schriftelijk en binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren per aangetekend schrijven.

Artikel 3. Verplichtingen van de contractspartij

De goederen moeten worden geconditioneerd, verpakt, en gemerkt om een normaal vervoer en/of logistieke verrichting te kunnen doorstaan, evenals de opeenvolgende behandelingen die noodzakelijkerwijs gedurende het verloop van deze verrichtingen plaatsvinden.

De contractspartij zorgt ervoor dat zijn goederen geen gevaar vormen voor EUROTERMINAL, noch voor de door haar aangestelde transporteurs, goederenbehandelaars of andere contractanten, noch voor het milieu, de veiligheid van het vervoersmateriaal en voertuigen, andere vervoerde of opgeslagen goederen, of derden en/of hun goederen.

De contractspartij vrijwaart EUROTERMINAL voor elke schade, direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van een overtreding van deze verplichting door de contractspartij of diens aangestelden.

Elke collo moet duidelijk van een etiket voorzien worden om een directe en ondubbelzinnige identificatie van de afzender, de ontvanger, de leveringsplaats en de aard van de goederen toe te laten.

De vermeldingen van de etiketten moeten overeenstemmen met die op de vervoersdocumenten.

Elke eventuele schade aan de goederen, moeten onmiddellijk gemeld worden door middel van een nauwkeurig en gemotiveerd schriftelijk voorbehoud op het ogenblik van de levering (dan wel op de door de dwingend toepasselijke regelgeving voorziene wijze), bij gebreke waaraan iedere vordering ten laste van EUROTERMINAL vervalt.

In geval van weigering van de goederen door de ontvanger omwille van een reden die vreemd is aan EUROTERMINAL, zullen alle daardoor gemaakte aanvullende kosten aan de contractspartij worden doorgerekend, die ten aanzien van EUROTERMINAL gehouden is tot vergoeding daarvan.

Artikel 4. Prestaties van EUROTERMINAL

EUROTERMINAL neemt alle mogelijke maatregelen om de goede uitvoering van het contract te garanderen, binnen een gepaste termijn en rekening houdende met de wensen en technische vereisten van de opdrachtgever.

De opgegeven transporttermijnen zijn echter louter indicatief en zijn, behoudens schriftelijk andersluidend overeengekomen, niet bindend.

De installaties, magazijnen en bedrijfsmiddelen van EUROTERMINAL kunnen vóór de ingebruikname door de contractspartij op hun geschiktheid worden gecontroleerd.
Bij ontstentenis van dergelijke controle of van enig gemotiveerd voorbehoud worden zij geacht geschikt te zijn bevonden.

Als commissionair-expediteur of als logistieke dienstverlener gaat EUROTERMINAL een verbintenis van middel aan en geen verbintenis van resultaat.

Voor de vervulling van douaneformaliteiten handelt EUROTERMINAL uitsluitend als lasthebber van de afzender.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

In haar hoedanigheid van commissionair-expediteur is EUROTERMINAL slechts aansprakelijk voor de fouten of verzuimen, door haarzelf begaan bij de uitvoering van de haar gegeven opdracht.

Als logistiek dienstverlener is EUROTERMINAL slechts aansprakelijk voor schade of verlies aan de goederen voor zover dit het gevolg is van haar eigen fout of nalatigheid, of voor deze van haar personeel, aangestelden of eventuele onderaannemers. Alleszins is zij niet aansprakelijk in gevallen van overmacht, diefstal met braak en/of geweld, brand, ontploffing, bliksem, waterschade, eigen (al dan niet verborgen) gebreken van de goederen en hun verpakking, huur- en staangelden en het niet of onjuist meedelen van gegevens of instructies door de contractspartij en/of door derden.

Behoudens ingeval EUROTERMINAL is opgetreden als (commissionair-) vervoerder en enige dwingend toepasselijke regelgeving zou spelen, is zij steeds ertoe gerechtigd om haar aansprakelijkheid te beperken tot 5 euro per beschadigd of ontbrekend kg brutogewicht, met een maximum van 25.000 euro per opdracht.

In dergelijke gevallen is elke vordering in aansprakelijkheid lastens EUROTERMINAL ingevolge verjaring uitgedoofd wanneer deze niet binnen een termijn van 6 maanden voor de bevoegde rechtbank wordt aanhangig gemaakt. In het uitzonderlijke geval waarin EUROTERMINAL zou optreden als commissionair-vervoerder wordt haar aansprakelijkheid bepaald volgens het nationale recht en de internationale Conventies die op betreffende vervoerwijze dwingend of conventioneel van toepassing zijn of worden verklaard en kan zij steeds haar aansprakelijkheid beperken in dezelfde mate als de door haar aangestelde vervoerders of aangestelden.

De contractspartij heeft evenwel, mits betaling van een overeengekomen toeslag, in de vrachtbrief een waarde van de goederen aangeven die de limitatie, zoals bedongen in dit artikel, overschrijdt.

Dergelijke waardeverklaring geldt enkel voor het desbetreffende transport en mits uitdrukkelijk akkoord van EUROTERMINAL.

Behoudens schriftelijke opdracht tot verzekeren en schriftelijke aanvaarding daarvan door EUROTERMINAL, staat de contractspartij zelf in voor verzekering van de aan EUROTERMINAL toevertrouwde goederen. De contractspartij verbindt zich ertoe om de “afstand van verhaal” clausule te laten opnemen in de polis en om EUROTERMINAL te vrijwaren tegen vorderingen van de verzekeraar.

Onder voorbehoud van inwilliging door EUROTERMINAL, geldt de specifieke verzekeringsvraag als mandaat tussen de opdrachtgever en EUROTERMINAL om te doen verzekeren.

In dergelijk geval zullen de risico’s alsook de te verzekeren waarden, zoals opgegeven door de contractspartij en volgens diens specifieke instructies, verzekerd worden. EUROTERMINAL handelt slechts als gevolmachtigde en kan in geen enkel geval als verzekeraar beschouwd worden.

Artikel 7. Pand – retentierecht

EUROTERMINAL zal een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal en/of goederen die zij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die haar opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook, aan EUROTERMINAL verschuldigd is of verschuldigd zal zijn.

Deze rechten strekken zich uit zowel over de hoofdsom, de interesten, het schadebeding en eventuele kosten.

Voor zover dit deze rechten uitgeoefend werden, en de goederen door EUROTERMINAL vrijgegeven werden, doch niet werden opgehaald door de contractspartij of waar geen verdere afspraken rond werden gemaakt, en dit binnen de 90 dagen na de vrijgave, zal EUROTERMINAL de mogelijkheid hebben om deze goederen te verkopen, en dit op eender welke wijze.

Voor zover de verschuldigde bedragen vaststaan, en niet betwist worden, zullen deze rechten ophouden te bestaan van zodra EUROTERMINAL volledig vergoed werd, dan wel van zodra de contractspartij voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het volledig te vergoeden bedrag.

Voor zover de rechten betwist worden, dan wel niet exact begroot kunnen worden, zullen deze rechten ophouden te bestaan van zodra de contractspartij voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het door EUROTERMINAL ingevorderde bedrag én de contractspartij zich verbonden heeft tot het binnen een zekere termijn voldoen van de ingevorderde bedragen, eens deze zijn komen vast te staan.

Artikel 8. Schuldvergelijking

Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag en niettegenstaande enige samenloop zal EUROTERMINAL schuldvergelijking dan wel schuldnovatie kunnen toepassen op de verplichtingen die EUROTERMINAL ten overstaan van haar schuldeisers dan wel contractspartijen heeft, of die deze laatsten op EUROTERMINAL hebben.

Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening van een insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige samenloop.

Voor zoveel als nodig wordt in toepassing van art. 14 van de Wet d.d. 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden art. 1295 B.W. niet van toepassing verklaard.

De verplichtingen waarvan sprake in het eerste lid zijn te verstaan als elke verplichting en elke aansprakelijkheid die een partij ten overstaan van de andere heeft, zij het op contractuele dan wel op buitencontractuele basis, zij het een pecuniaire, dan wel een andere verplichting, waaronder niet-limitatief begrepen kan worden: betalings- en leveringsverplichtingen, elke schuld, elke verplichting voortvloeiend uit een garantie, elke verplichting om een onderpand te geven, dan wel het te behouden en elke andere verplichting, dan wel vereiste.

Voor zover een contractspartij van EUROTERMINAL een factor wenst in te schakelen, dan verplicht zij zich ertoe om deze factor in te lichten van het bestaan van dit recht tot schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie. De contractspartij verplicht zich ertoe EUROTERMINAL te vrijwaren tegen elke vordering ingesteld door de ingeschakelde factor die verband houdt met schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie.

Artikel 9. Ontbinding

Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de contractpartij geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de contractspartij en/of andere aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de contractspartij aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de EUROTERMINAL zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de opdracht, het gehele contract of een gedeelte ervan op te schorsen om van de contractspartij afdoende zekerheden te verkrijgen.

Indien de contractspartij hierop weigert in te gaan, heeft EUROTERMINAL het recht om de opdracht gedeeltelijk dan wel geheel te annuleren, dit onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding en interesten in hoofde van EUROTERMINAL.

Er zal steeds sprake zijn van een geschokt vertrouwen indien de
contractspartij het faillissement aanvraagt, dan wel failliet verklaard wordt. Alle op het ogenblik van een faillissement openstaande bedragen zullen onmiddellijk opeisbaar worden, en artikel 8 van deze algemene voorwaardenl zal erop kunnen worden toegepast.

Indien de contractspartij een beroep doet op de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit der ondernemingen, of een gelijkaardige procedure naar het recht van het land waar de contractspartij gevestigd is, houdt EUROTERMINAL zich het recht voor om te onderzoeken of een verdere samenwerking haalbaar is en om desgevallend de betalingsfaciliteiten te wijzigen. Voor zover geen akkoord kan worden bereikt tussen partijen over de nieuwe betalingsfaciliteiten, beschikt elke partij over het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder verdere kosten.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle (contractuele) relaties tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn bevoegd de Rechtbanken te van de maatschappelijke zetel van EUROTERMINAL bevoegd, zulks onverminderd elke dwingend toepasselijke regelgeving.